ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapeGroupGroupGroupGroupArtboard 2GroupGroupArtboard 1Zindulka-USP 34Fill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34
Zkouška

Zkouška

Poslední krok v cestě stát se držitelem VMP.
Poslední krok v cestě stát se držitelem VMP.

Jak probíhá zkouška

Uchazeč musí při zkoušce způsobilosti prokázat teoretické znalosti v písemném testu. Teoretická zkouška se provádí před komisí Státní plavební správy a žadatel ji musí vykonat osobně.

Pozn. Ověření praktických dovedností se provádí u pověřené osoby a je nutné jej absolvovat ještě před podáním žádosti na SPS.

  • Žadatel o oprávnění kategorie M (od 16 let) musí vykonat teoretickou zkoušku na SPS i ověření praktických dovedností u pověřené osoby.
  • Žadatel o oprávnění kategorie M20 (od 16 let) musí vykonat teoretickou zkoušku na SPS.
  • Žadatel o oprávnění kategorie S (od 16 let) musí vykonat teoretickou zkoušku na SPS i ověření praktických dovedností u pověřené osoby.
  • Žadatel o oprávnění kategorie S20 (od 16 let) musí vykonat teoretickou zkoušku na SPS.

Žadatel může vykonat zkoušku v nejbližším volném termínu následujícím po podání žádosti.

Vyhledání zkoušek způsobilosti - Zde můžete nalézt volné termíny zkoušek konajících se na SPS.

Písemný test

Základní část určená pro kategorie M a M20 obsahuje 5 testových listů po 7 otázkách, celkem 35 otázek. Otázky jsou vybrány z předmětů: plavební provoz, základy techniky a základy první pomoci. Doba na zpracování testu je maximálně 30 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč "vyhověl", dosáhl-li nejméně 30 bodů. Podívejte se na otázky

Doplňková část určená pro kategorie S a S20 obsahuje 2 testové listy po 7 otázkách, celkem 14 otázek. Otázky jsou vybrány z: základy konstrukce plachetnic, teorie plavby plachetnic a techniky plachtění. Doba na zpracování testu je maximálně 10 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč "vyhověl", dosáhl-li nejméně 11 bodů. Podívejte se na otázky Každá otázka nabízí 3 odpovědi (a, b, c), z nichž jen jedna je správná. Test se provádí pomocí počítače.

Praktická zkouška

Praktickou zkoušku absolvuje uchazeč u pověřené osoby a dostane osvědčení (osvědčení o způsobilosti vedení plavidla), že ji absolvoval. Praktická zkouška se koná vždy po skončení cvičné plavby. Cena praktické zkoušky 1.600 Kč je již započítaná do ceny kurzu.

Změny ve vydávání průkazů od 1. ledna 2015 (zdroj: Yacht Magazine): Až dosud nebyla zavedena povinnost prozkoušení praktických dovedností Vůdce malého plavidla. Nyní bude povinná praktická zkouška u osoby pověřené Státní plavební správou, která bude ověřovat praktické dovednosti při vedení malého plavidla. Zákon upravuje podmínky, za kterých může být tato osoba pověřena. Jednou z podmínek pro pověření je i úspěšné složení zkoušky před Plavebním úřadem.

Teoretická zkouška

Po úspěšném absolvování praktické zkoužky podstoupí uchazeč teoretickou zkoušku formou testu na Státní plavební správě. Cena teoretické zkoušky není započítana do ceny kurzu!

Platnost průkazů

  • Platnost těchto průkazů je daná mezinárodními úmluvami a je časově neomezená.
  • Držitel průkazu je povinen podrobit se lékařské prohlídce nejpozději 3 měsíce po dovršení věku 65 a 68 let a následně každý druhý rok a doložit zdravotní způsobilost.

Vydání a uznání VMP cizincům

Státní plavební správa vydává a uznává mezinárodní průkazy rekreačního plavidla podle rezoluce č. 40 vydané komisí pro vnitrozemskou plavbu Evropské hospodářské komise OSN (dále rezoluce). V říjnu 2010 byl přijat touto komisí dodatek rezoluce a začátkem roku 2011 byla revidovaná rezoluce zveřejněna. Na základě doporučení rezoluce vydává a uznává Státní plavební správa mezinárodní průkazy vůdce rekreačního plavidla podle následujících zásad:

  1. Průkaz vůdce malého plavidla pro plavbu v České republice (ČR) bude VYDÁN buď na základě zkoušky vykonané na Státní plavební správě občanovi jakéhokoliv státu, pokud splní podmínky nutné k vydání průkazu.  Průkaz vůdce rekreačního plavidla pro plavbu v zahraničí bude VYDÁN cizinci – držiteli průkazu vůdce malého plavidla, pokud se prokáže povolením k trvalému nebo dlouhodobému pobytu v České republice (dále povolením) platnost průkazu bude stanovena na dobu platnosti povolení, občanu kteréhokoliv severoamerického státu a Kanady (platnost průkazu bude omezena na 2 roky) a dále občanu země, která není členem EHK/OSN (platnost průkazu bude omezena na 2 roky). Průkaz NEBUDE vystaven občanu kteréhokoliv členského státu EHK/OSN. Podívejte se na seznam členských států EHK/OSN.
  2. Pro plavbu v České republice bude občanům ČR i cizincům UZNÁN buď průkaz vůdce malého plavidla získaný na základě zkoušky u Státní plavební správy, nebo mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla vystavený oprávněným orgánem uvedeným v příloze 4 rezoluce v zemi, která k rezoluci přistoupila a průkaz byl na základě doporučení rezoluce vydán (viz příloha 2, 3 a 4 Rezoluce č. 40 EHK/OSN (cz),english version). Pro plavbu v České republice NEBUDE UZNÁN mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla s oprávněním vystaveným POUZE pro plavbu na moři a dále průkaz, z nějž není zřetelné, že byl vydán podle rezoluce.

Sledujte nás